Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych i wyżywienia (przerwy kawowe i lunch), dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych pn.: „Moje trzy kroki w przyszłość-komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e-learning”, w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do podmiotów zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice

2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zdania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN.
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55 000000-0

4. Przedmiot zamówienia:
4.1. Wynajem równolegle 2. sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem w celu realizacji intensywnych szkoleń językowych.
W jednej sali szkoleniowej przewiduje się szkolenie maksymalnie 10. uczestników. Szkolenie będzie prowadził 1 trener. Szkolenia będą się odbywały zazwyczaj w czwartki i w piątki w jednym bloku (dzień po dniu). Wynajem sal byłby od godziny 8:00 do godziny 16:00 . Harmonogram wynajmu sal będzie uzgadniany co miesiąc, niemniej orientacyjna ilość dni wynajmu dwóch sal naraz w ciągu 2. lat wynosi ok. 100 dni.
4.2. Zapewnienie dla uczestników szkoleń posiłku na miejscu w formie lunchu w godzinach południowych. Zakłada się, że ilość posiłków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 22 (2 x max.10. uczestników + 2. trenerów). Ilość posiłków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość, jak też ewentualne wymagania co do formy wyżywienia, będą uzgadniane najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość posiłków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.
4.3 Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu w godzinach porannych. Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 22 (2 x max. 10. uczestników + 2. trenerów). Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.
4.4. Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu
w godzinach popołudniowych (przewiduje się 2 przerwy kawowe).
Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczb 22 (2 x max. 10. uczestników + 2. trenerów). Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.

5. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji szkoleń językowych szkoleń planuje się w dniu 26. stycznia 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku.

6. Warunki szczegółowe jakie winien spełniać Wykonawca:
6.1. Obiekt musi być zlokalizowany w Tychach.
6.2 Obiekt musi posiadać do dyspozycji 2 sale szkoleniowe na raz, w pełni wyposażone ( tablice, stoły, możliwość użycia rzutników, itp.) dla w/w ilości osób.
6.3 Wykonawca musi zapewnić dostęp do Internetu.
6.4 Obiekt musi mieć możliwość przygotowania i podania posiłków i coffebreaków
dla w/w ilości uczestników szkoleń.

7. Kryteria oceny w kolejności:
7.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 6 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
7.2 Lokalizacja obiektu, wygodny dojazd i parking.
7.3. Jakość i wyposażenie sal szkoleniowych.
7.4. Cena jednostkowa za wynajem sal, lunch i przerwy kawowe (ceny nie należy
łączyć).
7.5. Jakość wyżywienia, sposób i forma podania posiłków.
7.6 Ogólne wrażenie, atmosfera, czystość obiektu.
7.6 Możliwość użycia rzutników wykonawcy i/lub dostęp do kserokopiarki jest
traktowana jako wartość dodana oferty.
7.7 Wyposażenie sal szkoleniowych w klimatyzację również jest traktowana jako
wartość dodana oferty.

8. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe (potwierdzenie spełnienia warunków i ceny) należy przesłać drogą mailową do 7. dni od daty ukazania się „Ogłoszenia”.

Firma „ADEX” Gliwice, 07.01.2012 r
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu
tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

 

Comments are closed.