OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych języka angielskiego lub włoskiego, dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do osób zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice
2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zadania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN tj. 56.274,40 PLN (przyjęty, obowiązujący od 01.01.2012 roku, kurs 4,0196 PLN/EUR, na postawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 roku) .
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.
Przedmiotowe postępowanie może więc zakończyć się wyborem kilku wykonawców.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
4. Zakres wykluczenia:
Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia” o braku w/w powiązań z Zamawiającym.

5. Przedmiot zamówienia:
5.1. Prowadzenie intensywnych jednodniowych szkoleń językowych języka włoskiego lub angielskiego realizowanych w ramach Projektu. Szkolenia będą prowadzone w salach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie Tychów (w zdecydowanej większości) i w Bielska-Białej. Szkolenia jednodniowe prowadzone będą, przeważnie w czwartki i piątki, zazwyczaj po 2 grupy szkoleniowe szkolone w jednym dniu i w jednym miejscu, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.
5.2. Prowadzenie intensywnych szkoleń językowych języka włoskiego lub angielskiego realizowanych
w ramach Projektu podczas szkoleń wyjazdowych dwudniowych.
Szkolenia będą prowadzone w hotelach zlokalizowanych na terenie Ustronia, Wisły lub Szczyrku. Szkolenia wyjazdowe dwudniowe prowadzone będą od piątku do soboty włącznie, zazwyczaj po 2 grupy szkoleniowe, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.
5.3 Możliwy jest udział w jednym lub w kilku dniach szkolenia.
5.4. Prowadzenie szkoleń odbywać się będzie wg programu szkolenia przekazanego przez
Zamawiającego. Dzień szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
Szkolenia będą prowadzone dla grup liczących ok. 10 osób. Ze względu możliwą ilość grup
szkolonych w jednym dniu, w tym samym miejscu, możliwe jest prowadzenie szkoleń przez kilku
trenerów równolegle.

6. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji szkoleń językowych szkoleń zaplanowano w miesiącu styczeń 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku.
7. Warunki szczegółowe (kryteria dostępu) jakie winien spełniać Wykonawca:
7.1. Przesłać w formie mailowej ofertę jako odpowiedź na „Ogłoszenie o zamówieniu” (zapytanie ofertowe) w terminie określonym w punkcie 10. przedmiotowego „Ogłoszenia”.
Oferta winna zawierać:
7.1.1 Cenę jednostkową brutto za jeden dzień szkolenia, który obejmuje 8 godzin lekcyjnych
45. minutowych (podczas wyjazdowego szkolenia 2.dniowego cena za usługę szkoleniową
będzie wynikała z ceny jednostkowej przemnożonej przez 2 dni).
Cena winna zawierać koszt własny dojazdu na miejsce szkolenia.
7.1.2. Życiorys zawodowy trenera zgodnego z wytycznymi, którego wzór przedkładamy
w załączeniu.
7.1.3. Potwierdzenie posiadanych umiejętności, wykształcenia, uprawnień i doświadczenia
w postaci dyplomów, certyfikatów itp. ( prosimy o przesłanie scanem lub pocztą)
7.2 Przesłać scanem lub faksem albo pocztą „Oświadczenie” zgodnie z punktem 4.
Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie usług wymienionych w punkcie 5.
7.3. Posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia szkoleń językowych oraz
minimum 3. letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń językowych
W przypadku Wykonawcy – native speakera, winni oni posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia szkoleń językowych oraz minimum 1. roczną praktykę w prowadzeniu szkoleń językowych.

8. Kryteria oceny:
8.1. Cena jednostkowa brutto za usługę za jeden dzień szkolenia językowego, który obejmuje 8 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
8.2. Posiadane wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia szkoleń językowych.
8.3. Posługiwanie się językiem angielskim lub włoskim jako językiem rodzimym (native speaker) będzie wartością dodaną.
8.4. Udział, jako trener języka angielskiego lub włoskiego, w realizacji przez inne podmioty projektów intensywnych szkoleń językowych, współfinansowanych ze środków UE, będzie wartością dodaną.
8.5. Udział, jako trener języka angielskiego lub włoskiego, w realizacji przez inne podmioty intensywnych szkoleń językowych, będzie wartością dodaną.

9. Sposób oceny:
9.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 7 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
9.2 Cena (kryterium 8.1) stanowi 50 % punktacji, kryterium 8.2 stanowi 50% punktacji;
Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów = 100.
9.3 Za spełnienie kryterium 8.3 będzie przyznane dodatkowo max. 20 punktów.
9.4 Za spełnienie kryterium 8.4 będzie przyznane dodatkowo max. 10 punktów.
9.5 Za spełnienie kryterium 8.5 będzie przyznane dodatkowo max. 10 punktów.
Maksymalna, możliwa do uzyskania (p. 9.2 + p. 9.3+ p. 9.4+ p. 9.5) ilość punktów = 140.
9.6 Osiągnięcie punktacji poniżej 60% poz. 9.2 , powoduje odrzucenie oferty.

10. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe w formie opisanej w punkcie 7.1 należy przesłać drogą mailową do 10. dni roboczych od daty ukazania się niniejszego „Ogłoszenia”.
Ponadto prosimy o przesłanie skanem lub faksem albo pocztą „Oświadczenia” zgodnie z punktem 4.
Oryginał tego „Oświadczenia” będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie wymienionych w punkcie 5 usług.

Firma „ADEX” Gliwice,06.11.2012 r.
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu

tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.