Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych języka angielskiego lub włoskiego, dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do osób zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice

2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zadania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN tj. 56.274,40 PLN (przyjęty, obowiązujący od 01.01.2012 roku, kurs 4,0196 PLN/EUR, na postawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 roku) .
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.
Przedmiotowe postępowanie może więc zakończyć się wyborem kilku wykonawców.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 

4. Zakres wykluczenia:
Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia” o braku w/w powiązań z Zamawiającym.

5. Termin realizacji zamówienia:
W ramach realizowanego projektu przewiduje się przeprowadzenie 8 szkoleń dwudniowych
z autoprezentacji:

w tym 4 szkolenia dwudniowe w październiku 2012 r. tj. 5-6.10.2012 r., 12-13.10.2012 r.,
19- 20.10.2012 r. i 26-27.10.2012 r.

w tym 4 szkolenia dwudniowe w roku 2013, przy czym dokładne terminy szkoleń zostaną ustalone do
końca października 2012 r. Niemniej rozpoczęcie 2. cyklu szkoleń przewiduje się nie wcześniej
niż w lutym 2013 roku.

6. Przedmiot zamówienia:

6.1. Prowadzenie dwudniowych, wyjazdowych szkoleń z autoprezentacji.
Szkolenia z autoprezentacji są przewidziane dla pracowników branży motoryzacyjnej, zatrudnionych w Fiat Auto Poland.
Każde szkolenie dwudniowe, dla każdej szkolonej grupy zawiera 16 godzin lekcyjnych ( 45 min) ( po 8 godzin/dzień) szkolenia z autoprezentacji i stanowi jedną całość.
Szkolenie w dniach 26-27.10.2012 r. oraz jedno szkolenie dwudniowe w roku 2013 (termin szkolenia zostanie ustalony do końca października 2012 r.) winno być, ale nie jest to warunek konieczny, prowadzone z elementami języka włoskiego (grupy na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym), tzn. część szkolenia może być prowadzona w języku obcym w zależności od poziomu umiejętności językowych danej grupy.
Szkolenia w dniach 5-6.10.2012 r., 12-13.10.2012 r. i 19- 20.10.2012 r. oraz trzy szkolenia
dwudniowe w roku 2013 (terminy szkoleń zostaną ustalone do końca października 2012 r.) winno
być, ale nie jest to warunek konieczny, prowadzone z elementami języka angielskiego (grupy na
poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym); tzn. część szkolenia może być
prowadzona w języku obcym w zależności od poziomu umiejętności językowych danej grupy.

6.2 Cel szkolenia: Podniesienie umiejętności grupy docelowej w zakresie autoprezentacji oraz
stosowania technik radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych;
Zakres szkolenia: Umiejętności publicznego prezentowania swoich poglądów, określenia mocnych stron oraz obszarów rozwoju pod kątem prezentacji, przygotowania i prezentowania efektywnych i efektownych prezentacji, doboru odpowiedniej formy przekazu ze względu na cel prezentacji, opanowania tremy, stosowania narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej, udzielania odpowiedzi na pytania ze strony audytorium. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik ma przeprowadzić prezentację, która zostanie sfilmowana oraz omówiona pod kątem słabych i mocnych stron.

6.3. Każdorazowo, podczas wyjazdowych szkoleń z autoprezentacji będą szkolone 2 grupy
równolegle, w oddzielnych salach szkoleniowych, po max. 10 osób w każdej grupie.
Każdą grupę szkoli osobno jeden trener. Każdorazowo, przyjazd grupy przewidziany jest w piątek
ok. godz. 8:00, wyjazd w sobotę po zajęciach ok. godz. 17:30.
Wymagana jest obecność trenera od 8. rano w pierwszym dniu szkolenia (piątek) ze względu na
sprawy organizacyjne.

Każdy dzień szkolenia zawiera 8 godzin szkoleniowych, które prowadzone będą codziennie
w godz. 9:00-17:00 w/g poniższego schematu.

Ogólny schemat usługi: Piątek
Przyjazd rano w piątek ok. godz. 8:00-8:30 ,
9:00 – 17:00 zajęcia szkoleniowe
- coffebreak
- obiad
- coffebreak
- kolacja
- nocleg
Sobota
- śniadanie
- 9:00 – 17 :00 zajęcia szkoleniowe
- coffebreak
- obiad
- coffebreak

6.4 Możliwy jest udział Wykonawcy w jednym szkoleniu dwudniowym lub w kilku dniach szkolenia.
Ze względu możliwą ilość grup szkolonych w jednym dniu, w tym samym miejscu ( zakładany jest
udział 2. grup szkolonych równolegle, choć możliwe są, w wyjątkowych sytuacjach, większe lub
mniejsze ilości grup szkolonych w tym samym czasie), możliwe jest prowadzenie szkoleń przez kilku
trenerów równolegle.

6.5 Zamawiający zapewnia: sale szkoleniowe wraz niezbędnym sprzętem (poza kamerą), nocleg dla
uczestników i trenerów ( dla trenerów przewidziane są pokoje 1. osobowe), wyżywienie dla
uczestników i trenerów (1 x śniadanie, 4 x coffebreak, 2 x obiad, 1 x kolacja), dojazd dla uczestników
szkoleń. Zamawiający nie zapewnia trenerom dojazdu na zajęcia – koszty dojazdu własnego winny być
ujęte w cenie usługi.

7. Warunki szczegółowe (kryteria dostępu) jakie winien spełnić Wykonawca:
7.1. Przesłać w formie mailowej ofertę jako odpowiedź na „Ogłoszenie o zamówieniu” (zapytanie ofertowe) w terminie określonym w punkcie 10. przedmiotowego „Ogłoszenia”.
Oferta winna zawierać:
7.1.1 Cenę jednostkową brutto za każdy dzień szkolenia (podczas 1. szkolenia 2.dniowego cena
za usługę szkoleniową będzie wynikała z ceny jednostkowej przemnożonej przez 2 dni).
Cena winna zawierać koszt własny dojazdu na miejsce szkolenia.
7.1.2. Życiorys zawodowy trenera zgodnego z wytycznymi, którego wzór przedkładamy
w załączeniu.
7.1.3. Opis programu 2. dniowego szkolenia z autoprezentacji dla pracowników branży
Motoryzacyjnej.
7.1.4. Potwierdzenie posiadanych umiejętności, wykształcenia, uprawnień i doświadczenia
w postaci dyplomów, certyfikatów itp. ( prosimy o przesłanie scanem)

7.2 Przesłać scanem lub faksem „Oświadczenie” zgodnie z punktem 4.
Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie usług wymienionych w punkcie 6.

7.3 Posiadać odpowiednie uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie do prowadzenia szkoleń z autoprezentacji.

8. Kryteria oceny:
8.1. Cena jednostkowa brutto za każdy dzień prowadzenia szkoleń z autoprezentacji.
8.2. Posiadane uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie do prowadzenia szkoleń
z autoprezentacji.
8.3 Opis programu 2. dniowego szkolenia z autoprezentacji dla pracowników branży
Motoryzacyjnej.
8.4 Możliwość prowadzenia zajęć z autoprezentacji z elementami języka włoskiego lub angielskiego
będzie wartością dodaną.
9. Sposób oceny:
9.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 7 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
9.2 Cena (kryterium 8.1) stanowi 50 % punktacji, kryterium 8.2 stanowi 30% punktacji; kryterium
8.2 stanowi 20% punktacji.
Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów = 100.
9.3 Za spełnienie kryterium 8.4 będzie przyznane dodatkowo max. 20 punktów.
Maksymalna, możliwa do uzyskania (p. 9.2 + p. 9.3) ilość punktów = 120.
9.4 Punktacje przyznaje się proporcjonalnie do innych ofert.
9.4 Osiągnięcie punktacji poniżej 70% w stosunku do najlepszej oferty powoduje odrzucenie oferty.
10. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe w formie opisanej w punkcie 7.1 należy przesłać drogą mailową do dnia 10. dni od daty ukazania się niniejszego „Ogłoszenia”.
Ponadto prosimy o przesłanie skanem lub faksem „Oświadczenia” zgodnie z punktem 4.
Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie wymienionych w punkcie 5 usług.

Firma „ADEX” Gliwice, 17.09.2012 r.
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu
tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.