OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych i noclegów wraz z wyżywieniem (przerwy kawowe, obiady, śniadanie, kolacja), dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych pn.: „Moje trzy kroki w przyszłość-komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e-learning”, w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do podmiotów zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice

2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zadania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN tj. 56.274,40 PLN (przyjęty, obowiązujący od 01.01.2012 roku, kurs 4,0196 PLN/EUR, na postawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 roku) .
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.
Ze względu na możliwość realizacji poszczególnych składników zamówienia przez jednego Wykonawcę w jednym czasie, przyjęto jedno, łączne zamówienie.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55 000000-0

4. Zakres wykluczenia:
Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia” o braku w/w powiązań z Zamawiającym.

5. Przedmiot zamówienia:
5.1 Zapewnienie noclegów wraz z wyżywieniem dla uczestników szkoleń – przyjazd w piątek rano, wyjazd w sobotę wieczorem, wg załączonego harmonogramu .
Przewiduje się pobyt maksymalnie dla 24 uczestników ( 2 grupy x max. 11. uczestników + 2. trenerów).
Niemniej średnio trzeba założyć pobyt ok. 20 uczestników ( hotel, który ma możliwość przenocowania maksymalnie 20 osób, też może być brany pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert).
Zakłada się, że w ofercie trzeba założyć co najmniej 2 pokoje jednoosobowe dla 2. trenerów oraz co najmniej 2. pokoje jednoosobowe dla przypadków szczególnych. Pozostałe pokoje mogą być 2. osobowe. Ilości pokojów będą uzgadniane co miesiąc, niemniej dokładna ilość noclegów będzie uzgadniana na tydzień przed szkoleniem.
Przez wyżywienie należy rozumieć obiad w pierwszym dniu szkolenia (piątek) dla w/w ilości uczestników, kolacja w pierwszym dniu szkolenia (piątek) dla w/w ilości uczestników, śniadanie w drugim dniu szkolenia (sobota) oraz obiad w drugim dniu szkolenia(sobota) dla w/w ilości uczestników.
Ilość posiłków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu noclegów, niemniej dokładna ilość, jak też ewentualne wymagania co do formy wyżywienia, będą uzgadniane najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem
W sumie przewiduje się wyżywienie na 1. osobę – 2 x obiad + 1 x kolacja + 1 x śniadanie. Zakłada się 12 sesji wyjazdowych w tym roku i w roku 2013 analogicznie 12 sesji wyjazdowych. Orientacyjna ilość osobodni (2 dni z noclegiem) wynosi ok. 240 w tym roku i ok. 260 osobodni (2 dni z noclegiem) w roku 2013.

 

 

5.2. Wynajem równolegle 2. sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem w celu realizacji intensywnych szkoleń językowych.
W jednej sali szkoleniowej przewiduje się szkolenie maksymalnie 11. uczestników. Szkolenie będzie prowadził 1 trener. Szkolenia będą się odbywały w trakcie pobytu grup w hotelu tj. w piątki i w soboty w jednym bloku (dzień po dniu). Wynajem sal byłby od godziny 9:00 do godziny 17:00 . Harmonogram wynajmu sal wraz z noclegami będzie uzgadniany co miesiąc. Zakłada się ilość dni wynajmu sal – 48 w tym roku i w roku 2013 analogicznie – 48 dni wynajmu .

5.3 Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu w godzinach porannych. Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 24 (2 x max. 11. uczestników + 2. trenerów). Cofffebreak w godzinach porannych należy rozumieć jako podana kawa w salach szkoleniowych od godziny 9:00, a w przerwie kawowej poza kawą, herbatą i napojami, zamiast ciastek należy podać kanapki.
Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu noclegów, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.
Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w tym roku wyniesie ok. 480, a w roku 2013 wyniesie ok. 520.

5.4. Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu w godzinach popołudniowych (przewiduje się 2 przerwy kawowe). Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 24 (2 x max. 11. uczestników + 2. trenerów). Cofffebreak w godzinach popołudniowych należy rozumieć jako standardowy tj. kawa, herbat, napoje, ciastka. Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu noclegów, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.
Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w tym roku wyniesie ok. 480, a w roku 2013 wyniesie ok. 520.
Ogólny schemat usługi:
Piątek
Przyjazd rano w piątek ok. godz. 8:30 ,
9:00 – 17:00 zajęcia szkoleniowe
- coffebreak
- obiad
- coffebreak
- kolacja
- nocleg
Sobota
- śniadanie
- 9:00 – 17 :00 zajęcia szkoleniowe
- coffebreak
- obiad
- coffebreak
Wyjazd ok. godz. 18. po zajęciach.
6. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji wyjazdowych szkoleń językowych szkoleń planuje się w dniu 24. maja 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku ( w załączeniu harmonogram wyjazdowych szkoleń językowych na rok 2012).

7. Warunki szczegółowe (kryteria dostępu) jakie winien spełniać Wykonawca:
7.1. Obiekt musi być zlokalizowany na terenie województwa śląskiego w miejscowościach
wypoczynkowych Beskidu Śląskiego (Ustroń, Wisła, Szczyrk).
7.2 Obiekt musi posiadać do dyspozycji 2 sale szkoleniowe na raz, w pełni wyposażone ( tablice, stoły,
możliwość użycia rzutników, itp.) dla w/w ilości osób.
7.3 Wykonawca musi zapewnić dostęp do Internetu.
7.4 Obiekt musi mieć możliwość przenocowania uczestników, przygotowania i podania posiłków i
coffebreaków dla w/w ilości uczestników szkoleń.

8. Kryteria oceny:
8.1. Cena jednostkowa za wynajem sal, 1 x nocleg uczestników wraz z wyżywieniem (2 x obiad,
1 x śniadanie, 1 x kolacja) i przerwy kawowe ( 2 x coffebreaki /dzień x 2 dni) – ceny nie należy łączyć.
Ceny należy podawać w kwocie brutto. Ceny nie należy łączyć(osobno za nocleg z wyżywieniem,
najem sal i osobno za przerwy kawowe)
8.2 Lokalizacja obiektu.
8.3. Jakość i wyposażenie sal szkoleniowych.
8.4. Jakość wyżywienia, sposób i forma podania posiłków.
8.5. Ogólne wrażenie, atmosfera, czystość obiektu.
8.6. Możliwość użycia rzutników wykonawcy i/lub dostęp do kserokopiarki jest traktowana jako
wartość dodana oferty.
8.7. Wyposażenie sal szkoleniowych w klimatyzację również jest traktowana jako wartość dodana oferty.
9. Sposób oceny:
9.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 7 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
9.2 Cena stanowi 50 % punktacji, kryteria 8.2; 8.3 i 8.4 każde po 15% punktacji, kryterium 8.5 stanowi 5%
razem 100%.
9.3 Punktacje przyznaje się proporcjonalnie do innych ofert.
9.4 Osiągnięcie punktacji poniżej 70% w stosunku do najlepszej oferty powoduje odrzucenie oferty.

 

 

10. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na powtórzone zapytanie ofertowe (potwierdzenie spełnienia warunków i ceny) należy przesłać powtórnie drogą mailową do dnia 18.05.2012 roku.
Ponadto prosimy o przesłanie skanem lub faksem „Oświadczenia” zgodnie z punktem 4.
Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie wymienionych w punkcie 5 usług.

Firma „ADEX”
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu
tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

This entry was posted in Uncategorized by adex. Bookmark the permalink.

Comments are closed.