Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych języka angielskiego lub włoskiego, dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych         w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową  do osób zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1.    Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek  i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice

2.    Tryb zamówienia:
Zamówienie  na zasadzie konkurencyjności na usługi  w ramach zdania  Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00  EUR netto  wyrażoną w PLN.

3.     Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   80.00.00.00-4.

4.     Przedmiot zamówienia:
4.1. Prowadzenie intensywnych jednodniowych szkoleń językowych języka włoskiego lub angielskiego realizowanych w ramach Projektu. Szkolenia będą prowadzone  w salach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie Tychów  (w zdecydowanej większości) i w  Bielska-Białej. Szkolenia jednodniowe prowadzone będą, przeważnie w czwartki i piątki, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.

4.2. Prowadzenie intensywnych szkoleń językowych języka włoskiego/angielskiego realizowanych w ramach Projektu podczas szkoleń wyjazdowych dwudniowych.
Szkolenia będą prowadzone  w hotelach zlokalizowanych na terenie Ustronia, Wisły lub Szczyrku. Szkolenia wyjazdowe dwudniowe prowadzone będą od piątku do soboty włącznie, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.

4.3 Możliwy jest udział w jednym lub w kilku dniach szkolenia.

4.4 Prowadzenie szkoleń odbywać się będzie wg programu szkolenia przekazanego przez Zamawiającego. Dzień szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych
 (45 minutowych). Szkolenia będą prowadzone dla grup liczących ok. 10 osób.
5.    Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji szkoleń językowych szkoleń planuje się w miesiącu  styczeń 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku.
6.    Warunki szczegółowe jakie winien spełniać Wykonawca:
6.1. Posiadać odpowiednie uprawnienia i wykształcenie do prowadzenia szkoleń językowych oraz minimum 5. letnią praktykę w prowadzeniu tych szkoleń.

6.2. Przedłożenie życiorysu zawodowego zgodnego z wytycznymi, którego wzór przedkładamy w załączeniu.

7.  Kryteria oceny w kolejności:
7.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 6 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu)

7.2 Co najmniej roczna współpraca ze Spółką  ADEX w zakresie szkoleń językowych języka angielskiego/włoskiego dla firm , pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny ze strony uczestników szkoleń oraz  podczas hospitacji.

7.3. Udział jako trener języka angielskiego lub włoskiego,  w realizacji w latach 2005-2008 przez Spółkę ADEX dwóch projektów intensywnych szkoleń językowych, współfinansowanych ze środków UE, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny ze strony uczestników i podczas hospitacji.

7.4. Udział jako trener języka angielskiego lub włoskiego w realizacji przez inne podmioty, projektów intensywnych szkoleń językowych, współfinansowanych ze środków UE.

7.5. Posiadać niezbędną wiedzę doświadczenie w prowadzeniu intensywnych szkoleń 
językowych

7.6 Przy ocenie native speakerów, ze względu na specyfikę tych usług, mogą być stosowane  wyłączenie niektórych w/w kryteriów.

8. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy przesłać drogą mailową do 7. dni od daty ukazania „Ogłoszenia”.

 

Firma „ADEX”
Janusz CUDEK

This entry was posted in Uncategorized by adex. Bookmark the permalink.

Comments are closed.