Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych i wyżywienia (przerwy kawowe i lunch), dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych pn.: „Moje trzy kroki w przyszłość-komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e-learning”, w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do podmiotów zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.

Niniejsze „Ogłoszenie” jest uzupełnieniem „Ogłoszenia” z dnia 07.01.2012, wydłużającym termin składania odpowiedzi na zapytanie. Ponadto w „Ogłoszeniu” , w części specyfikacji warunków zamówienia dodano punkt 4. oraz dokonano zmian w punktach 8 i 9. Wszystko zgodnie z najnowszymi wytycznymi, które obowiązują od 01.01.2012 roku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice
2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zadania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN tj. 56.274,40 PLN (przyjęty, obowiązujący od 01.01.2012 roku, kurs 4,0196 PLN/EUR, na postawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 roku) .
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.
Ze względu na możliwość realizacji poszczególnych składników zamówienia przez jednego Wykonawcę w jednym czasie, przyjęto jedno, łączne zamówienie.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55 000000-0
4. Zakres wykluczenia:
Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia” o braku w/w powiązań
z Zamawiającym.
5. Przedmiot zamówienia:
5.1. Wynajem równolegle 2. sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem w celu realizacji intensywnych szkoleń językowych.
W jednej sali szkoleniowej przewiduje się szkolenie maksymalnie 10. uczestników. Szkolenie będzie prowadził 1 trener. Szkolenia będą się odbywały zazwyczaj w czwartki i w piątki w jednym bloku (dzień po dniu). Wynajem sal byłby od godziny 8:00 do godziny 16:00 . Harmonogram wynajmu sal będzie uzgadniany co miesiąc, niemniej orientacyjna ilość dni wynajmu dwóch sal naraz w ciągu 2. lat wynosi ok. 100 dni.
5.2. Zapewnienie dla uczestników szkoleń posiłku na miejscu w formie lunchu w godzinach południowych. Zakłada się, że ilość posiłków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 22 (2 x max.10. uczestników + 2. trenerów). Ilość posiłków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość, jak też ewentualne wymagania co do formy wyżywienia, będą uzgadniane najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość posiłków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.
5.3 Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu w godzinach porannych. Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 22 (2 x max. 10. uczestników + 2. trenerów). Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.
5.4. Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu w godzinach popołudniowych (przewiduje się 2 przerwy kawowe). Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 22 (2 x max. 10. uczestników + 2. trenerów). Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.

6. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji szkoleń językowych szkoleń planuje się w dniu 26. stycznia 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku.
7. Warunki szczegółowe (kryteria dostępu) jakie winien spełniać Wykonawca:
7.1. Obiekt musi być zlokalizowany w Tychach.
7.2 Obiekt musi posiadać do dyspozycji 2 sale szkoleniowe na raz, w pełni wyposażone ( tablice, stoły, możliwość użycia rzutników, itp.) dla w/w ilości osób.
7.3 Wykonawca musi zapewnić dostęp do Internetu.
7.4 Obiekt musi mieć możliwość przygotowania i podania posiłków i coffebreaków
dla w/w ilości uczestników szkoleń.
8. Kryteria oceny:
8.1 Cena jednostkowa za wynajem sal, lunch i przerwy kawowe (ceny nie należy łączyć).
8.2 Lokalizacja obiektu, wygodny dojazd i parking.
8.3. Jakość i wyposażenie sal szkoleniowych.
8.4. Jakość wyżywienia, sposób i forma podania posiłków.
8.5 Ogólne wrażenie, atmosfera, czystość obiektu.
8.6 Możliwość użycia rzutników wykonawcy i/lub dostęp do kserokopiarki jest traktowana jako
wartość dodana oferty.
8.7 Wyposażenie sal szkoleniowych w klimatyzację również jest traktowana jako wartość dodana oferty.

9. Sposób oceny:
9.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 7 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
9.2 Cena stanowi 50 % punktacji, kryteria 8.2; 8.3 i 8.4 każde po 15% punktacji, kryterium 8.5 stanowi 5% – razem 100%.
9.3 Punktacje przyznaje się proporcjonalnie do innych ofert.
9.4 Osiągnięcie punktacji poniżej 70% w stosunku do najlepszej oferty powoduje odrzucenie oferty.

10. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na powtórzone zapytanie ofertowe (potwierdzenie spełnienia warunków i ceny) należy przesłać powtórnie drogą mailową do dnia 24.01.2012 roku.
Ponadto prosimy o przesłanie skanem lub faksem „Oświadczenia” zgodnie z punktem 4. Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie wymienionych w punkcie 5 usług.

Firma „ADEX” Gliwice, 18.01.2012 r.
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu
tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.