OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych języka angielskiego lub włoskiego, dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do osób zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice
2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zadania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN tj. 56.274,40 PLN (przyjęty, obowiązujący od 01.01.2012 roku, kurs 4,0196 PLN/EUR, na postawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 roku) .
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.
Przedmiotowe postępowanie może więc zakończyć się wyborem kilku wykonawców.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
4. Zakres wykluczenia:
Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia” o braku w/w powiązań z Zamawiającym.

5. Przedmiot zamówienia:
5.1. Prowadzenie intensywnych jednodniowych szkoleń językowych języka włoskiego lub angielskiego realizowanych w ramach Projektu. Szkolenia będą prowadzone w salach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie Tychów (w zdecydowanej większości) i w Bielska-Białej. Szkolenia jednodniowe prowadzone będą, przeważnie w czwartki i piątki, zazwyczaj po 2 grupy szkoleniowe szkolone w jednym dniu i w jednym miejscu, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.
5.2. Prowadzenie intensywnych szkoleń językowych języka włoskiego lub angielskiego realizowanych
w ramach Projektu podczas szkoleń wyjazdowych dwudniowych.
Szkolenia będą prowadzone w hotelach zlokalizowanych na terenie Ustronia, Wisły lub Szczyrku. Szkolenia wyjazdowe dwudniowe prowadzone będą od piątku do soboty włącznie, zazwyczaj po 2 grupy szkoleniowe, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.
5.3 Możliwy jest udział w jednym lub w kilku dniach szkolenia.
5.4. Prowadzenie szkoleń odbywać się będzie wg programu szkolenia przekazanego przez
Zamawiającego. Dzień szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
Szkolenia będą prowadzone dla grup liczących ok. 10 osób. Ze względu możliwą ilość grup
szkolonych w jednym dniu, w tym samym miejscu, możliwe jest prowadzenie szkoleń przez kilku
trenerów równolegle.

6. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji szkoleń językowych szkoleń zaplanowano w miesiącu styczeń 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku.
7. Warunki szczegółowe (kryteria dostępu) jakie winien spełniać Wykonawca:
7.1. Przesłać w formie mailowej ofertę jako odpowiedź na „Ogłoszenie o zamówieniu” (zapytanie ofertowe) w terminie określonym w punkcie 10. przedmiotowego „Ogłoszenia”.
Oferta winna zawierać:
7.1.1 Cenę jednostkową brutto za jeden dzień szkolenia, który obejmuje 8 godzin lekcyjnych
45. minutowych (podczas wyjazdowego szkolenia 2.dniowego cena za usługę szkoleniową
będzie wynikała z ceny jednostkowej przemnożonej przez 2 dni).
Cena winna zawierać koszt własny dojazdu na miejsce szkolenia.
7.1.2. Życiorys zawodowy trenera wypełniony zgodnie z załączonym wzorem.
7.1.3. Potwierdzenie posiadanych umiejętności, wykształcenia, uprawnień i doświadczenia
w postaci dyplomów, certyfikatów itp. ( prosimy o przesłanie scanem lub faxem lub pocztą)
7.2 Przesłać scanem lub faksem albo pocztą „Oświadczenie” zgodnie z punktem 4.
Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie usług wymienionych w punkcie 5.
7.3. Posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia szkoleń językowych oraz
minimum 3. letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń językowych-należy opisać w C.V. wg
załączonego wzoru
W przypadku Wykonawcy – native speakera, winni oni posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia szkoleń językowych oraz minimum 1. roczną praktykę w prowadzeniu szkoleń językowych -należy opisać w C.V. wg załączonego wzoru
8. Kryteria oceny:
8.1. Cena jednostkowa brutto za usługę za jeden dzień szkolenia językowego, który obejmuje 8 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
8.2. Posiadane wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia szkoleń językowych.
8.3. Posługiwanie się językiem angielskim lub włoskim jako językiem rodzimym (native speaker) będzie wartością dodaną.
8.4. Udział, jako trener języka angielskiego lub włoskiego, w realizacji przez inne podmioty projektów intensywnych szkoleń językowych, współfinansowanych ze środków UE, będzie wartością dodaną.
8.5. Udział, jako trener języka angielskiego lub włoskiego, w realizacji przez inne podmioty intensywnych szkoleń językowych, będzie wartością dodaną.

9. Sposób oceny:
9.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 7 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
9.2 Cena (kryterium 8.1) stanowi 50 % punktacji, kryterium 8.2 stanowi 50% punktacji;
Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów = 100.
9.3 Za spełnienie kryterium 8.3 będzie przyznane dodatkowo max. 20 punktów.
9.4 Za spełnienie kryterium 8.4 będzie przyznane dodatkowo max. 10 punktów.
9.5 Za spełnienie kryterium 8.5 będzie przyznane dodatkowo max. 10 punktów.
Maksymalna, możliwa do uzyskania (p. 9.2 + p. 9.3+ p. 9.4+ p. 9.5) ilość punktów = 140.
9.6 Osiągnięcie punktacji poniżej 60% poz. 9.2 , powoduje odrzucenie oferty.

10. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe w formie opisanej w punkcie 7.1 należy przesłać drogą mailową do 10. dni roboczych od daty ukazania się niniejszego „Ogłoszenia”.
Ponadto prosimy o przesłanie skanem lub faksem albo pocztą „Oświadczenia” zgodnie z punktem 4.
Oryginał tego „Oświadczenia” będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie wymienionych w punkcie 5 usług.

Firma „ADEX” Gliwice,11.06.2013 r.
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu

tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53

efs@adex.com.pl
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych języka angielskiego lub włoskiego, dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do osób zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice
2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zadania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN tj. 56.274,40 PLN (przyjęty, obowiązujący od 01.01.2012 roku, kurs 4,0196 PLN/EUR, na postawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 roku) .
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.
Przedmiotowe postępowanie może więc zakończyć się wyborem kilku wykonawców.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
4. Zakres wykluczenia:
Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia” o braku w/w powiązań z Zamawiającym.

5. Przedmiot zamówienia:
5.1. Prowadzenie intensywnych jednodniowych szkoleń językowych języka włoskiego lub angielskiego realizowanych w ramach Projektu. Szkolenia będą prowadzone w salach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie Tychów (w zdecydowanej większości) i w Bielska-Białej. Szkolenia jednodniowe prowadzone będą, przeważnie w czwartki i piątki, zazwyczaj po 2 grupy szkoleniowe szkolone w jednym dniu i w jednym miejscu, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.
5.2. Prowadzenie intensywnych szkoleń językowych języka włoskiego lub angielskiego realizowanych
w ramach Projektu podczas szkoleń wyjazdowych dwudniowych.
Szkolenia będą prowadzone w hotelach zlokalizowanych na terenie Ustronia, Wisły lub Szczyrku. Szkolenia wyjazdowe dwudniowe prowadzone będą od piątku do soboty włącznie, zazwyczaj po 2 grupy szkoleniowe, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.
5.3 Możliwy jest udział w jednym lub w kilku dniach szkolenia.
5.4. Prowadzenie szkoleń odbywać się będzie wg programu szkolenia przekazanego przez
Zamawiającego. Dzień szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
Szkolenia będą prowadzone dla grup liczących ok. 10 osób. Ze względu możliwą ilość grup
szkolonych w jednym dniu, w tym samym miejscu, możliwe jest prowadzenie szkoleń przez kilku
trenerów równolegle.

6. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji szkoleń językowych szkoleń zaplanowano w miesiącu styczeń 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku.
7. Warunki szczegółowe (kryteria dostępu) jakie winien spełniać Wykonawca:
7.1. Przesłać w formie mailowej ofertę jako odpowiedź na „Ogłoszenie o zamówieniu” (zapytanie ofertowe) w terminie określonym w punkcie 10. przedmiotowego „Ogłoszenia”.
Oferta winna zawierać:
7.1.1 Cenę jednostkową brutto za jeden dzień szkolenia, który obejmuje 8 godzin lekcyjnych
45. minutowych (podczas wyjazdowego szkolenia 2.dniowego cena za usługę szkoleniową
będzie wynikała z ceny jednostkowej przemnożonej przez 2 dni).
Cena winna zawierać koszt własny dojazdu na miejsce szkolenia.
7.1.2. Życiorys zawodowy trenera zgodnego z wytycznymi, którego wzór przedkładamy
w załączeniu.
7.1.3. Potwierdzenie posiadanych umiejętności, wykształcenia, uprawnień i doświadczenia
w postaci dyplomów, certyfikatów itp. ( prosimy o przesłanie scanem lub pocztą)
7.2 Przesłać scanem lub faksem albo pocztą „Oświadczenie” zgodnie z punktem 4.
Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie usług wymienionych w punkcie 5.
7.3. Posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia szkoleń językowych oraz
minimum 3. letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń językowych
W przypadku Wykonawcy – native speakera, winni oni posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia szkoleń językowych oraz minimum 1. roczną praktykę w prowadzeniu szkoleń językowych.

8. Kryteria oceny:
8.1. Cena jednostkowa brutto za usługę za jeden dzień szkolenia językowego, który obejmuje 8 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
8.2. Posiadane wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia szkoleń językowych.
8.3. Posługiwanie się językiem angielskim lub włoskim jako językiem rodzimym (native speaker) będzie wartością dodaną.
8.4. Udział, jako trener języka angielskiego lub włoskiego, w realizacji przez inne podmioty projektów intensywnych szkoleń językowych, współfinansowanych ze środków UE, będzie wartością dodaną.
8.5. Udział, jako trener języka angielskiego lub włoskiego, w realizacji przez inne podmioty intensywnych szkoleń językowych, będzie wartością dodaną.

9. Sposób oceny:
9.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 7 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
9.2 Cena (kryterium 8.1) stanowi 50 % punktacji, kryterium 8.2 stanowi 50% punktacji;
Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów = 100.
9.3 Za spełnienie kryterium 8.3 będzie przyznane dodatkowo max. 20 punktów.
9.4 Za spełnienie kryterium 8.4 będzie przyznane dodatkowo max. 10 punktów.
9.5 Za spełnienie kryterium 8.5 będzie przyznane dodatkowo max. 10 punktów.
Maksymalna, możliwa do uzyskania (p. 9.2 + p. 9.3+ p. 9.4+ p. 9.5) ilość punktów = 140.
9.6 Osiągnięcie punktacji poniżej 60% poz. 9.2 , powoduje odrzucenie oferty.

10. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe w formie opisanej w punkcie 7.1 należy przesłać drogą mailową do 10. dni roboczych od daty ukazania się niniejszego „Ogłoszenia”.
Ponadto prosimy o przesłanie skanem lub faksem albo pocztą „Oświadczenia” zgodnie z punktem 4.
Oryginał tego „Oświadczenia” będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie wymienionych w punkcie 5 usług.

Firma „ADEX” Gliwice,06.11.2012 r.
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu

tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych języka angielskiego lub włoskiego, dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do osób zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice

2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zadania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN tj. 56.274,40 PLN (przyjęty, obowiązujący od 01.01.2012 roku, kurs 4,0196 PLN/EUR, na postawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 roku) .
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.
Przedmiotowe postępowanie może więc zakończyć się wyborem kilku wykonawców.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 

4. Zakres wykluczenia:
Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia” o braku w/w powiązań z Zamawiającym.

5. Termin realizacji zamówienia:
W ramach realizowanego projektu przewiduje się przeprowadzenie 8 szkoleń dwudniowych
z autoprezentacji:

w tym 4 szkolenia dwudniowe w październiku 2012 r. tj. 5-6.10.2012 r., 12-13.10.2012 r.,
19- 20.10.2012 r. i 26-27.10.2012 r.

w tym 4 szkolenia dwudniowe w roku 2013, przy czym dokładne terminy szkoleń zostaną ustalone do
końca października 2012 r. Niemniej rozpoczęcie 2. cyklu szkoleń przewiduje się nie wcześniej
niż w lutym 2013 roku.

6. Przedmiot zamówienia:

6.1. Prowadzenie dwudniowych, wyjazdowych szkoleń z autoprezentacji.
Szkolenia z autoprezentacji są przewidziane dla pracowników branży motoryzacyjnej, zatrudnionych w Fiat Auto Poland.
Każde szkolenie dwudniowe, dla każdej szkolonej grupy zawiera 16 godzin lekcyjnych ( 45 min) ( po 8 godzin/dzień) szkolenia z autoprezentacji i stanowi jedną całość.
Szkolenie w dniach 26-27.10.2012 r. oraz jedno szkolenie dwudniowe w roku 2013 (termin szkolenia zostanie ustalony do końca października 2012 r.) winno być, ale nie jest to warunek konieczny, prowadzone z elementami języka włoskiego (grupy na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym), tzn. część szkolenia może być prowadzona w języku obcym w zależności od poziomu umiejętności językowych danej grupy.
Szkolenia w dniach 5-6.10.2012 r., 12-13.10.2012 r. i 19- 20.10.2012 r. oraz trzy szkolenia
dwudniowe w roku 2013 (terminy szkoleń zostaną ustalone do końca października 2012 r.) winno
być, ale nie jest to warunek konieczny, prowadzone z elementami języka angielskiego (grupy na
poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym); tzn. część szkolenia może być
prowadzona w języku obcym w zależności od poziomu umiejętności językowych danej grupy.

6.2 Cel szkolenia: Podniesienie umiejętności grupy docelowej w zakresie autoprezentacji oraz
stosowania technik radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych;
Zakres szkolenia: Umiejętności publicznego prezentowania swoich poglądów, określenia mocnych stron oraz obszarów rozwoju pod kątem prezentacji, przygotowania i prezentowania efektywnych i efektownych prezentacji, doboru odpowiedniej formy przekazu ze względu na cel prezentacji, opanowania tremy, stosowania narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej, udzielania odpowiedzi na pytania ze strony audytorium. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik ma przeprowadzić prezentację, która zostanie sfilmowana oraz omówiona pod kątem słabych i mocnych stron.

6.3. Każdorazowo, podczas wyjazdowych szkoleń z autoprezentacji będą szkolone 2 grupy
równolegle, w oddzielnych salach szkoleniowych, po max. 10 osób w każdej grupie.
Każdą grupę szkoli osobno jeden trener. Każdorazowo, przyjazd grupy przewidziany jest w piątek
ok. godz. 8:00, wyjazd w sobotę po zajęciach ok. godz. 17:30.
Wymagana jest obecność trenera od 8. rano w pierwszym dniu szkolenia (piątek) ze względu na
sprawy organizacyjne.

Każdy dzień szkolenia zawiera 8 godzin szkoleniowych, które prowadzone będą codziennie
w godz. 9:00-17:00 w/g poniższego schematu.

Ogólny schemat usługi: Piątek
Przyjazd rano w piątek ok. godz. 8:00-8:30 ,
9:00 – 17:00 zajęcia szkoleniowe
- coffebreak
- obiad
- coffebreak
- kolacja
- nocleg
Sobota
- śniadanie
- 9:00 – 17 :00 zajęcia szkoleniowe
- coffebreak
- obiad
- coffebreak

6.4 Możliwy jest udział Wykonawcy w jednym szkoleniu dwudniowym lub w kilku dniach szkolenia.
Ze względu możliwą ilość grup szkolonych w jednym dniu, w tym samym miejscu ( zakładany jest
udział 2. grup szkolonych równolegle, choć możliwe są, w wyjątkowych sytuacjach, większe lub
mniejsze ilości grup szkolonych w tym samym czasie), możliwe jest prowadzenie szkoleń przez kilku
trenerów równolegle.

6.5 Zamawiający zapewnia: sale szkoleniowe wraz niezbędnym sprzętem (poza kamerą), nocleg dla
uczestników i trenerów ( dla trenerów przewidziane są pokoje 1. osobowe), wyżywienie dla
uczestników i trenerów (1 x śniadanie, 4 x coffebreak, 2 x obiad, 1 x kolacja), dojazd dla uczestników
szkoleń. Zamawiający nie zapewnia trenerom dojazdu na zajęcia – koszty dojazdu własnego winny być
ujęte w cenie usługi.

7. Warunki szczegółowe (kryteria dostępu) jakie winien spełnić Wykonawca:
7.1. Przesłać w formie mailowej ofertę jako odpowiedź na „Ogłoszenie o zamówieniu” (zapytanie ofertowe) w terminie określonym w punkcie 10. przedmiotowego „Ogłoszenia”.
Oferta winna zawierać:
7.1.1 Cenę jednostkową brutto za każdy dzień szkolenia (podczas 1. szkolenia 2.dniowego cena
za usługę szkoleniową będzie wynikała z ceny jednostkowej przemnożonej przez 2 dni).
Cena winna zawierać koszt własny dojazdu na miejsce szkolenia.
7.1.2. Życiorys zawodowy trenera zgodnego z wytycznymi, którego wzór przedkładamy
w załączeniu.
7.1.3. Opis programu 2. dniowego szkolenia z autoprezentacji dla pracowników branży
Motoryzacyjnej.
7.1.4. Potwierdzenie posiadanych umiejętności, wykształcenia, uprawnień i doświadczenia
w postaci dyplomów, certyfikatów itp. ( prosimy o przesłanie scanem)

7.2 Przesłać scanem lub faksem „Oświadczenie” zgodnie z punktem 4.
Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie usług wymienionych w punkcie 6.

7.3 Posiadać odpowiednie uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie do prowadzenia szkoleń z autoprezentacji.

8. Kryteria oceny:
8.1. Cena jednostkowa brutto za każdy dzień prowadzenia szkoleń z autoprezentacji.
8.2. Posiadane uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie do prowadzenia szkoleń
z autoprezentacji.
8.3 Opis programu 2. dniowego szkolenia z autoprezentacji dla pracowników branży
Motoryzacyjnej.
8.4 Możliwość prowadzenia zajęć z autoprezentacji z elementami języka włoskiego lub angielskiego
będzie wartością dodaną.
9. Sposób oceny:
9.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 7 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
9.2 Cena (kryterium 8.1) stanowi 50 % punktacji, kryterium 8.2 stanowi 30% punktacji; kryterium
8.2 stanowi 20% punktacji.
Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów = 100.
9.3 Za spełnienie kryterium 8.4 będzie przyznane dodatkowo max. 20 punktów.
Maksymalna, możliwa do uzyskania (p. 9.2 + p. 9.3) ilość punktów = 120.
9.4 Punktacje przyznaje się proporcjonalnie do innych ofert.
9.4 Osiągnięcie punktacji poniżej 70% w stosunku do najlepszej oferty powoduje odrzucenie oferty.
10. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe w formie opisanej w punkcie 7.1 należy przesłać drogą mailową do dnia 10. dni od daty ukazania się niniejszego „Ogłoszenia”.
Ponadto prosimy o przesłanie skanem lub faksem „Oświadczenia” zgodnie z punktem 4.
Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie wymienionych w punkcie 5 usług.

Firma „ADEX” Gliwice, 17.09.2012 r.
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu
tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych języka angielskiego lub włoskiego, dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do osób zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice
2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zadania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN tj. 56.274,40 PLN (przyjęty, obowiązujący od 01.01.2012 roku, kurs 4,0196 PLN/EUR, na postawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 roku) .
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.
Przedmiotowe postępowanie może więc zakończyć się wyborem kilku wykonawców.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
4. Zakres wykluczenia:
Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia” o braku w/w powiązań z Zamawiającym.

5. Przedmiot zamówienia:
5.1. Prowadzenie intensywnych jednodniowych szkoleń językowych języka włoskiego lub angielskiego realizowanych w ramach Projektu. Szkolenia będą prowadzone w salach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie Tychów (w zdecydowanej większości) i w Bielska-Białej. Szkolenia jednodniowe prowadzone będą, przeważnie w czwartki i piątki, zazwyczaj po 2 grupy szkoleniowe szkolone w jednym dniu i w jednym miejscu, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.
5.2. Prowadzenie intensywnych szkoleń językowych języka włoskiego lub angielskiego realizowanych
w ramach Projektu podczas szkoleń wyjazdowych dwudniowych.
Szkolenia będą prowadzone w hotelach zlokalizowanych na terenie Ustronia, Wisły lub Szczyrku. Szkolenia wyjazdowe dwudniowe prowadzone będą od piątku do soboty włącznie, zazwyczaj po 2 grupy szkoleniowe, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.
5.3 Możliwy jest udział w jednym lub w kilku dniach szkolenia.
5.4. Prowadzenie szkoleń odbywać się będzie wg programu szkolenia przekazanego przez
Zamawiającego. Dzień szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
Szkolenia będą prowadzone dla grup liczących ok. 10 osób. Ze względu możliwą ilość grup
szkolonych w jednym dniu, w tym samym miejscu, możliwe jest prowadzenie szkoleń przez kilku
trenerów równolegle.

6. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji szkoleń językowych szkoleń zaplanowano w miesiącu styczeń 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku.
7. Warunki szczegółowe (kryteria dostępu) jakie winien spełniać Wykonawca:
7.1. Przesłać w formie mailowej ofertę jako odpowiedź na „Ogłoszenie o zamówieniu” (zapytanie ofertowe) w terminie określonym w punkcie 10. przedmiotowego „Ogłoszenia”.
Oferta winna zawierać:
7.1.1 Cenę jednostkową brutto za jeden dzień szkolenia, który obejmuje 8 godzin lekcyjnych
45. minutowych (podczas wyjazdowego szkolenia 2.dniowego cena za usługę szkoleniową
będzie wynikała z ceny jednostkowej przemnożonej przez 2 dni).
Cena winna zawierać koszt własny dojazdu na miejsce szkolenia.
7.1.2. Życiorys zawodowy trenera zgodnego z wytycznymi, którego wzór przedkładamy
w załączeniu.
7.1.3. Potwierdzenie posiadanych umiejętności, wykształcenia, uprawnień i doświadczenia
w postaci dyplomów, certyfikatów itp. ( prosimy o przesłanie scanem lub pocztą)
7.2 Przesłać scanem lub faksem albo pocztą „Oświadczenie” zgodnie z punktem 4.
Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie usług wymienionych w punkcie 5.
7.3. Posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia szkoleń językowych oraz
minimum 3. letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń językowych
W przypadku Wykonawcy – native speakera, winni oni posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia szkoleń językowych oraz minimum 1. roczną praktykę w prowadzeniu szkoleń językowych.
8. Kryteria oceny:
8.1. Cena jednostkowa brutto za usługę za jeden dzień szkolenia językowego, który obejmuje 8 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
8.2. Posiadane wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia szkoleń językowych.
8.3. Posługiwanie się językiem angielskim lub włoskim jako językiem rodzimym (native speaker) będzie wartością dodaną.
8.4. Udział, jako trener języka angielskiego lub włoskiego, w realizacji przez inne podmioty projektów intensywnych szkoleń językowych, współfinansowanych ze środków UE, będzie wartością dodaną.
8.5. Udział, jako trener języka angielskiego lub włoskiego, w realizacji przez inne podmioty intensywnych szkoleń językowych, będzie wartością dodaną.

9. Sposób oceny:
9.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 7 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
9.2 Cena (kryterium 8.1) stanowi 50 % punktacji, kryterium 8.2 stanowi 50% punktacji.
Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów = 100.
9.3 Za spełnienie kryterium 8.3 będzie przyznane dodatkowo max. 20 punktów.
9.4 Za spełnienie kryterium 8.4 będzie przyznane dodatkowo max. 10 punktów.
9.5 Za spełnienie kryterium 8.5 będzie przyznane dodatkowo max. 10 punktów.
Maksymalna, możliwa do uzyskania (p. 9.2 + p. 9.3+ p. 9.4+ p. 9.5) ilość punktów = 140.
9.6 Osiągnięcie punktacji poniżej 60% poz. 9.1 lub poniżej 60% poz. 9.1, powoduje odrzucenie
oferty.

10. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe w formie opisanej w punkcie 7.1 należy przesłać drogą mailową do 10. dni od daty ukazania się niniejszego „Ogłoszenia”.
Ponadto prosimy o przesłanie skanem lub faksem albo pocztą „Oświadczenia” zgodnie z punktem 4.
Oryginał tego „Oświadczenia” będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie wymienionych w punkcie 5 usług.

Firma „ADEX” Gliwice,10.07.2012 r.
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu

tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych i noclegów wraz z wyżywieniem (przerwy kawowe, obiady, śniadanie, kolacja), dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych pn.: „Moje trzy kroki w przyszłość-komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e-learning”, w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do podmiotów zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice

2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zadania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN tj. 56.274,40 PLN (przyjęty, obowiązujący od 01.01.2012 roku, kurs 4,0196 PLN/EUR, na postawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 roku) .
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.
Ze względu na możliwość realizacji poszczególnych składników zamówienia przez jednego Wykonawcę w jednym czasie, przyjęto jedno, łączne zamówienie.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55 000000-0

4. Zakres wykluczenia:
Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia” o braku w/w powiązań z Zamawiającym.

5. Przedmiot zamówienia:
5.1 Zapewnienie noclegów wraz z wyżywieniem dla uczestników szkoleń – przyjazd w piątek rano, wyjazd w sobotę wieczorem, wg załączonego harmonogramu .
Przewiduje się pobyt maksymalnie dla 24 uczestników ( 2 grupy x max. 11. uczestników + 2. trenerów).
Niemniej średnio trzeba założyć pobyt ok. 20 uczestników ( hotel, który ma możliwość przenocowania maksymalnie 20 osób, też może być brany pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert).
Zakłada się, że w ofercie trzeba założyć co najmniej 2 pokoje jednoosobowe dla 2. trenerów oraz co najmniej 2. pokoje jednoosobowe dla przypadków szczególnych. Pozostałe pokoje mogą być 2. osobowe. Ilości pokojów będą uzgadniane co miesiąc, niemniej dokładna ilość noclegów będzie uzgadniana na tydzień przed szkoleniem.
Przez wyżywienie należy rozumieć obiad w pierwszym dniu szkolenia (piątek) dla w/w ilości uczestników, kolacja w pierwszym dniu szkolenia (piątek) dla w/w ilości uczestników, śniadanie w drugim dniu szkolenia (sobota) oraz obiad w drugim dniu szkolenia(sobota) dla w/w ilości uczestników.
Ilość posiłków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu noclegów, niemniej dokładna ilość, jak też ewentualne wymagania co do formy wyżywienia, będą uzgadniane najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem
W sumie przewiduje się wyżywienie na 1. osobę – 2 x obiad + 1 x kolacja + 1 x śniadanie. Zakłada się 12 sesji wyjazdowych w tym roku i w roku 2013 analogicznie 12 sesji wyjazdowych. Orientacyjna ilość osobodni (2 dni z noclegiem) wynosi ok. 240 w tym roku i ok. 260 osobodni (2 dni z noclegiem) w roku 2013.

 

 

5.2. Wynajem równolegle 2. sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem w celu realizacji intensywnych szkoleń językowych.
W jednej sali szkoleniowej przewiduje się szkolenie maksymalnie 11. uczestników. Szkolenie będzie prowadził 1 trener. Szkolenia będą się odbywały w trakcie pobytu grup w hotelu tj. w piątki i w soboty w jednym bloku (dzień po dniu). Wynajem sal byłby od godziny 9:00 do godziny 17:00 . Harmonogram wynajmu sal wraz z noclegami będzie uzgadniany co miesiąc. Zakłada się ilość dni wynajmu sal – 48 w tym roku i w roku 2013 analogicznie – 48 dni wynajmu .

5.3 Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu w godzinach porannych. Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 24 (2 x max. 11. uczestników + 2. trenerów). Cofffebreak w godzinach porannych należy rozumieć jako podana kawa w salach szkoleniowych od godziny 9:00, a w przerwie kawowej poza kawą, herbatą i napojami, zamiast ciastek należy podać kanapki.
Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu noclegów, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.
Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w tym roku wyniesie ok. 480, a w roku 2013 wyniesie ok. 520.

5.4. Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu w godzinach popołudniowych (przewiduje się 2 przerwy kawowe). Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 24 (2 x max. 11. uczestników + 2. trenerów). Cofffebreak w godzinach popołudniowych należy rozumieć jako standardowy tj. kawa, herbat, napoje, ciastka. Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu noclegów, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.
Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w tym roku wyniesie ok. 480, a w roku 2013 wyniesie ok. 520.
Ogólny schemat usługi:
Piątek
Przyjazd rano w piątek ok. godz. 8:30 ,
9:00 – 17:00 zajęcia szkoleniowe
- coffebreak
- obiad
- coffebreak
- kolacja
- nocleg
Sobota
- śniadanie
- 9:00 – 17 :00 zajęcia szkoleniowe
- coffebreak
- obiad
- coffebreak
Wyjazd ok. godz. 18. po zajęciach.
6. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji wyjazdowych szkoleń językowych szkoleń planuje się w dniu 24. maja 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku ( w załączeniu harmonogram wyjazdowych szkoleń językowych na rok 2012).

7. Warunki szczegółowe (kryteria dostępu) jakie winien spełniać Wykonawca:
7.1. Obiekt musi być zlokalizowany na terenie województwa śląskiego w miejscowościach
wypoczynkowych Beskidu Śląskiego (Ustroń, Wisła, Szczyrk).
7.2 Obiekt musi posiadać do dyspozycji 2 sale szkoleniowe na raz, w pełni wyposażone ( tablice, stoły,
możliwość użycia rzutników, itp.) dla w/w ilości osób.
7.3 Wykonawca musi zapewnić dostęp do Internetu.
7.4 Obiekt musi mieć możliwość przenocowania uczestników, przygotowania i podania posiłków i
coffebreaków dla w/w ilości uczestników szkoleń.

8. Kryteria oceny:
8.1. Cena jednostkowa za wynajem sal, 1 x nocleg uczestników wraz z wyżywieniem (2 x obiad,
1 x śniadanie, 1 x kolacja) i przerwy kawowe ( 2 x coffebreaki /dzień x 2 dni) – ceny nie należy łączyć.
Ceny należy podawać w kwocie brutto. Ceny nie należy łączyć(osobno za nocleg z wyżywieniem,
najem sal i osobno za przerwy kawowe)
8.2 Lokalizacja obiektu.
8.3. Jakość i wyposażenie sal szkoleniowych.
8.4. Jakość wyżywienia, sposób i forma podania posiłków.
8.5. Ogólne wrażenie, atmosfera, czystość obiektu.
8.6. Możliwość użycia rzutników wykonawcy i/lub dostęp do kserokopiarki jest traktowana jako
wartość dodana oferty.
8.7. Wyposażenie sal szkoleniowych w klimatyzację również jest traktowana jako wartość dodana oferty.
9. Sposób oceny:
9.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 7 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
9.2 Cena stanowi 50 % punktacji, kryteria 8.2; 8.3 i 8.4 każde po 15% punktacji, kryterium 8.5 stanowi 5%
razem 100%.
9.3 Punktacje przyznaje się proporcjonalnie do innych ofert.
9.4 Osiągnięcie punktacji poniżej 70% w stosunku do najlepszej oferty powoduje odrzucenie oferty.

 

 

10. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na powtórzone zapytanie ofertowe (potwierdzenie spełnienia warunków i ceny) należy przesłać powtórnie drogą mailową do dnia 18.05.2012 roku.
Ponadto prosimy o przesłanie skanem lub faksem „Oświadczenia” zgodnie z punktem 4.
Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie wymienionych w punkcie 5 usług.

Firma „ADEX”
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu
tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych i wyżywienia (przerwy kawowe i lunch), dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych pn.: „Moje trzy kroki w przyszłość-komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e-learning”, w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do podmiotów zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.

Niniejsze „Ogłoszenie” jest uzupełnieniem „Ogłoszenia” z dnia 07.01.2012, wydłużającym termin składania odpowiedzi na zapytanie. Ponadto w „Ogłoszeniu” , w części specyfikacji warunków zamówienia dodano punkt 4. oraz dokonano zmian w punktach 8 i 9. Wszystko zgodnie z najnowszymi wytycznymi, które obowiązują od 01.01.2012 roku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice
2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zadania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN tj. 56.274,40 PLN (przyjęty, obowiązujący od 01.01.2012 roku, kurs 4,0196 PLN/EUR, na postawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 roku) .
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.
Ze względu na możliwość realizacji poszczególnych składników zamówienia przez jednego Wykonawcę w jednym czasie, przyjęto jedno, łączne zamówienie.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55 000000-0
4. Zakres wykluczenia:
Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia” o braku w/w powiązań
z Zamawiającym.
5. Przedmiot zamówienia:
5.1. Wynajem równolegle 2. sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem w celu realizacji intensywnych szkoleń językowych.
W jednej sali szkoleniowej przewiduje się szkolenie maksymalnie 10. uczestników. Szkolenie będzie prowadził 1 trener. Szkolenia będą się odbywały zazwyczaj w czwartki i w piątki w jednym bloku (dzień po dniu). Wynajem sal byłby od godziny 8:00 do godziny 16:00 . Harmonogram wynajmu sal będzie uzgadniany co miesiąc, niemniej orientacyjna ilość dni wynajmu dwóch sal naraz w ciągu 2. lat wynosi ok. 100 dni.
5.2. Zapewnienie dla uczestników szkoleń posiłku na miejscu w formie lunchu w godzinach południowych. Zakłada się, że ilość posiłków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 22 (2 x max.10. uczestników + 2. trenerów). Ilość posiłków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość, jak też ewentualne wymagania co do formy wyżywienia, będą uzgadniane najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość posiłków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.
5.3 Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu w godzinach porannych. Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 22 (2 x max. 10. uczestników + 2. trenerów). Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.
5.4. Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu w godzinach popołudniowych (przewiduje się 2 przerwy kawowe). Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 22 (2 x max. 10. uczestników + 2. trenerów). Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.

6. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji szkoleń językowych szkoleń planuje się w dniu 26. stycznia 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku.
7. Warunki szczegółowe (kryteria dostępu) jakie winien spełniać Wykonawca:
7.1. Obiekt musi być zlokalizowany w Tychach.
7.2 Obiekt musi posiadać do dyspozycji 2 sale szkoleniowe na raz, w pełni wyposażone ( tablice, stoły, możliwość użycia rzutników, itp.) dla w/w ilości osób.
7.3 Wykonawca musi zapewnić dostęp do Internetu.
7.4 Obiekt musi mieć możliwość przygotowania i podania posiłków i coffebreaków
dla w/w ilości uczestników szkoleń.
8. Kryteria oceny:
8.1 Cena jednostkowa za wynajem sal, lunch i przerwy kawowe (ceny nie należy łączyć).
8.2 Lokalizacja obiektu, wygodny dojazd i parking.
8.3. Jakość i wyposażenie sal szkoleniowych.
8.4. Jakość wyżywienia, sposób i forma podania posiłków.
8.5 Ogólne wrażenie, atmosfera, czystość obiektu.
8.6 Możliwość użycia rzutników wykonawcy i/lub dostęp do kserokopiarki jest traktowana jako
wartość dodana oferty.
8.7 Wyposażenie sal szkoleniowych w klimatyzację również jest traktowana jako wartość dodana oferty.

9. Sposób oceny:
9.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 7 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
9.2 Cena stanowi 50 % punktacji, kryteria 8.2; 8.3 i 8.4 każde po 15% punktacji, kryterium 8.5 stanowi 5% – razem 100%.
9.3 Punktacje przyznaje się proporcjonalnie do innych ofert.
9.4 Osiągnięcie punktacji poniżej 70% w stosunku do najlepszej oferty powoduje odrzucenie oferty.

10. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na powtórzone zapytanie ofertowe (potwierdzenie spełnienia warunków i ceny) należy przesłać powtórnie drogą mailową do dnia 24.01.2012 roku.
Ponadto prosimy o przesłanie skanem lub faksem „Oświadczenia” zgodnie z punktem 4. Oryginał będzie stanowił załącznik do umowy na świadczenie wymienionych w punkcie 5 usług.

Firma „ADEX” Gliwice, 18.01.2012 r.
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu
tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych i wyżywienia (przerwy kawowe i lunch), dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych pn.: „Moje trzy kroki w przyszłość-komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e-learning”, w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową do podmiotów zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice

2. Tryb zamówienia:
Zamówienie na zasadzie konkurencyjności na usługi w ramach zdania Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00 EUR netto wyrażoną w PLN.
Zamówienie może być podzielone pomiędzy kilku Wykonawców co nie zwalnia z przyjętej procedury.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55 000000-0

4. Przedmiot zamówienia:
4.1. Wynajem równolegle 2. sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem w celu realizacji intensywnych szkoleń językowych.
W jednej sali szkoleniowej przewiduje się szkolenie maksymalnie 10. uczestników. Szkolenie będzie prowadził 1 trener. Szkolenia będą się odbywały zazwyczaj w czwartki i w piątki w jednym bloku (dzień po dniu). Wynajem sal byłby od godziny 8:00 do godziny 16:00 . Harmonogram wynajmu sal będzie uzgadniany co miesiąc, niemniej orientacyjna ilość dni wynajmu dwóch sal naraz w ciągu 2. lat wynosi ok. 100 dni.
4.2. Zapewnienie dla uczestników szkoleń posiłku na miejscu w formie lunchu w godzinach południowych. Zakłada się, że ilość posiłków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 22 (2 x max.10. uczestników + 2. trenerów). Ilość posiłków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość, jak też ewentualne wymagania co do formy wyżywienia, będą uzgadniane najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość posiłków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.
4.3 Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu w godzinach porannych. Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczby 22 (2 x max. 10. uczestników + 2. trenerów). Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.
4.4. Zapewnienie dla uczestników szkoleń przerwy kawowej (coffebreak) na miejscu
w godzinach popołudniowych (przewiduje się 2 przerwy kawowe).
Zakłada się, że ilość coffebreaków nigdy nie przekroczy jednorazowo liczb 22 (2 x max. 10. uczestników + 2. trenerów). Ilość coffebreaków będzie uzgadniana co miesiąc równocześnie przy zamawianiu sal szkoleniowych, niemniej dokładna ilość będzie uzgadniana najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. Orientacyjna ilość coffebraków jaka będzie wydana w ciągu 2. lat wyniesie ok. 2 tysiące.

5. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji szkoleń językowych szkoleń planuje się w dniu 26. stycznia 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku.

6. Warunki szczegółowe jakie winien spełniać Wykonawca:
6.1. Obiekt musi być zlokalizowany w Tychach.
6.2 Obiekt musi posiadać do dyspozycji 2 sale szkoleniowe na raz, w pełni wyposażone ( tablice, stoły, możliwość użycia rzutników, itp.) dla w/w ilości osób.
6.3 Wykonawca musi zapewnić dostęp do Internetu.
6.4 Obiekt musi mieć możliwość przygotowania i podania posiłków i coffebreaków
dla w/w ilości uczestników szkoleń.

7. Kryteria oceny w kolejności:
7.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 6 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu).
7.2 Lokalizacja obiektu, wygodny dojazd i parking.
7.3. Jakość i wyposażenie sal szkoleniowych.
7.4. Cena jednostkowa za wynajem sal, lunch i przerwy kawowe (ceny nie należy
łączyć).
7.5. Jakość wyżywienia, sposób i forma podania posiłków.
7.6 Ogólne wrażenie, atmosfera, czystość obiektu.
7.6 Możliwość użycia rzutników wykonawcy i/lub dostęp do kserokopiarki jest
traktowana jako wartość dodana oferty.
7.7 Wyposażenie sal szkoleniowych w klimatyzację również jest traktowana jako
wartość dodana oferty.

8. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe (potwierdzenie spełnienia warunków i ceny) należy przesłać drogą mailową do 7. dni od daty ukazania się „Ogłoszenia”.

Firma „ADEX” Gliwice, 07.01.2012 r
Janusz CUDEK
Koordynator Projektu
tel. 32/230 09 16; faks: 32/331-65-53
Adex Sp. J.
www.adex.com.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych języka angielskiego lub włoskiego, dla Spółki „ADEX”, która realizuje Projekt intensywnych szkoleń językowych         w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób poinformowaniu o ogłoszeniu:
- Zapytanie ofertowe wysłane pocztą mailową  do osób zainteresowanych
- Zamieszczenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu na stronie WWW.adex.com.pl
- Wywieszenie informacji o ogłoszeniu o zamówieniu w siedzibie Firmy ADEX w Gliwicach.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1.    Zamawiający:
„ADEX” Janusz Cudek  i S-ka Spółka Jawna
ul. Pszczyńska 306
44 – 100 Gliwice

2.    Tryb zamówienia:
Zamówienie  na zasadzie konkurencyjności na usługi  w ramach zdania  Projektu, którego wartość przekracza kwotę 14.000,00  EUR netto  wyrażoną w PLN.

3.     Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   80.00.00.00-4.

4.     Przedmiot zamówienia:
4.1. Prowadzenie intensywnych jednodniowych szkoleń językowych języka włoskiego lub angielskiego realizowanych w ramach Projektu. Szkolenia będą prowadzone  w salach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie Tychów  (w zdecydowanej większości) i w  Bielska-Białej. Szkolenia jednodniowe prowadzone będą, przeważnie w czwartki i piątki, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.

4.2. Prowadzenie intensywnych szkoleń językowych języka włoskiego/angielskiego realizowanych w ramach Projektu podczas szkoleń wyjazdowych dwudniowych.
Szkolenia będą prowadzone  w hotelach zlokalizowanych na terenie Ustronia, Wisły lub Szczyrku. Szkolenia wyjazdowe dwudniowe prowadzone będą od piątku do soboty włącznie, zgodnie z zatwierdzonym przez WUP Katowice harmonogramem.

4.3 Możliwy jest udział w jednym lub w kilku dniach szkolenia.

4.4 Prowadzenie szkoleń odbywać się będzie wg programu szkolenia przekazanego przez Zamawiającego. Dzień szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych
 (45 minutowych). Szkolenia będą prowadzone dla grup liczących ok. 10 osób.
5.    Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji szkoleń językowych szkoleń planuje się w miesiącu  styczeń 2012 roku. Zakończenie szkoleń planuje się w miesiącu październik 2013 roku.
6.    Warunki szczegółowe jakie winien spełniać Wykonawca:
6.1. Posiadać odpowiednie uprawnienia i wykształcenie do prowadzenia szkoleń językowych oraz minimum 5. letnią praktykę w prowadzeniu tych szkoleń.

6.2. Przedłożenie życiorysu zawodowego zgodnego z wytycznymi, którego wzór przedkładamy w załączeniu.

7.  Kryteria oceny w kolejności:
7.1. Spełnienie wymagań wymienionych w punkcie 6 stanowi warunek konieczny do dalszej oceny (kryterium dostępu)

7.2 Co najmniej roczna współpraca ze Spółką  ADEX w zakresie szkoleń językowych języka angielskiego/włoskiego dla firm , pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny ze strony uczestników szkoleń oraz  podczas hospitacji.

7.3. Udział jako trener języka angielskiego lub włoskiego,  w realizacji w latach 2005-2008 przez Spółkę ADEX dwóch projektów intensywnych szkoleń językowych, współfinansowanych ze środków UE, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny ze strony uczestników i podczas hospitacji.

7.4. Udział jako trener języka angielskiego lub włoskiego w realizacji przez inne podmioty, projektów intensywnych szkoleń językowych, współfinansowanych ze środków UE.

7.5. Posiadać niezbędną wiedzę doświadczenie w prowadzeniu intensywnych szkoleń 
językowych

7.6 Przy ocenie native speakerów, ze względu na specyfikę tych usług, mogą być stosowane  wyłączenie niektórych w/w kryteriów.

8. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy przesłać drogą mailową do 7. dni od daty ukazania „Ogłoszenia”.

 

Firma „ADEX”
Janusz CUDEK

“Moje trzy kroki w przyszłość – komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e-learning”

Projekt pt. “Moje trzy kroki w przyszłość – komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e-learning” złożony w ramach Priorytetu 8.1.1 PO KL, uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2786/87/IV2011 z dnia 13 października 2011 został przyjęty do realizacji. Projekt został oceniony na 96,5 punktów, uzyskując wysoką 4. pozycję na liście rankingowej wniosków pozytywnie rozpatrzonych.